Снежана Апостолова

Проектобюджетът на Община Варна за‭ ‬2024‭ ‬година за здравеопазване е в размер на 38,8‭ ‬млн.‭ ‬лв. Средствата са с‭ ‬1,8‭ ‬млн.‭ ‬лв.‭ ‬повече в сравнение с първоначалния бюджет на миналата година,‭ ‬заяви заместник-кметът по здравеопазване,‭ ‬социални дейности‭ ‬и туризъм‭ ‬Снежана Апостолова във връзка с общественото обсъждане на проектобюджета за‭ ‬2024‭ ‬г.

Парите ще осигурят издръжката на‭ ‬12-те варненски детски ясли,‭ ‬3-те детски кухни и‭ ‬23‭ ‬броя разливочни пункта за храна към тях,‭ ‬седемте здравни медиатора,‭ ‬както и общинските предприятия‭ „‬Комплекс за детско хранене и‭ „‬Дезинфекция,‭ ‬дезинсекция и дератизация‭“‬.‭ ‬Ще продължат да работят и‭ ‬112‭ ‬здравни кабинети в детски градини и училища,‭ ‬обобщи още Апостолова.‭

Община Варна осигурява и‭ ‬580 000‭ ‬лева за помощи.‭ ‬От тях малко над‭ ‬391 000‭ ‬лева са заложени за инвитро процедури за двойки с репродуктивни проблеми,‭ ‬а‭ ‬188‭ ‬337‭ ‬лв.‭ ‬за помощи за лечение на граждани.‭

По данни на‭ ‬Апостолова‭ ‬453‭ ‬500‭ ‬лева са средствата за общинските здравни програми,‭ ‬които са изцяло безплатни за варненци.‭ ‬Сред тях са‭ „‬Водна рехабилитация за деца с увреждания и проблеми в развитието‭”‬,‭ ‬където средствата са в размер на‭ ‬45‭ ‬000‭ ‬лв.,‭ "‬Грижа за деца с диабет и редки заболявания‭" ‬-‭ ‬10‭ ‬000‭ ‬лв.,‭ „‬Как да сверя биологичния си часовник‭” ‬-‭ ‬25‭ ‬000‭ ‬лв.,‭ „‬Обучение на специалистите работещи в детските ясли,‭ ‬яслените групи в детски градини,‭ ‬здравните кабинети в детски градини и училища и здравните медиатори‭” ‬-‭ ‬31‭ ‬000‭ ‬лв.‭ „‬Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието‭” ‬-‭ ‬40‭ ‬000‭ ‬лв.,‭ „‬Профилактика на сънната апнея‭” ‬-‭ ‬25‭ ‬000‭ ‬лв.,‭ „‬Профилактика на онкологични заболявания‭“ ‬-‭ ‬20‭ ‬000‭ ‬лв.,‭ „‬Психосоциална подкрепа на лица,‭ ‬зависими от психоактивни вещества‭” ‬-‭ ‬89‭ ‬000‭ ‬лв.,‭ „‬Оценка на яйчниковия резерв при жени с неосъществени репродуктивни планове‭” ‬-‭ ‬20‭ ‬000‭ ‬лв.‭ ‬и‭ „‬Профилактика и диагностика в общински социални,‭ ‬детски и образователни заведения,‭ ‬чрез иновативен метод‭ ‬телемедицина‭”‬ -‭ ‬20‭ ‬000‭ ‬лв.,‭ ‬изброи още Снежана Апостолова.‭

Заложени са и около‭ ‬128 000‭ ‬ лева за обслужване на два медицински пункта и един специализиран подвижен реанимационен екип на плувен комплекс‭ "‬Приморски‭" ‬и плувен басейн‭ "‬Делфини‭"‬,‭ ‬съгласно‭ "‬Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи‭"‬,‭ ‬се предвижда в проектобюджета,‭ ‬посочи заместник-кметът.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.