Община Варна обявява конкурс за началник на отдел „Градски празници и чествания“ към Дирекция „Култура и духовно развитие“. Минималните изисквания към кандидатите заемане на длъжността са: степен на завършено образование – бакалавър в професионална област хуманитарни или социални науки, както и три години професионален опит.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема „Обновление и популяризиране на градските празници и чествания сред гостите и гражданите на град Варна. Разработване на визия за привличане на нови младежки публики“. Включено е и интервю с кандидата.

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 24.06.2024 г. на адрес: град Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43, в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол“, ет. 4, ст. 406, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите могат да се подават и по електронен път на адрес: dvalcheva@varna.bg. За целта заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за контакт: 052/820 511, лице за контакт - Десислава Вълчева.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

За повече информация на адрес: https://varna.bg/bg/2487

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.