Община Варна ще възложи обследване на трафика по ул. „Отец Паисий“ в отсечката от бул. „Сливница“ до бул. „Цар Освободител“. Обследването представлява преброяване на автомобилите за определен период от време с камери или детектори чрез симулационен модел. Това стана ясно по време на приемния ден на кмета Благомир Коцев. Поводът е искане на живущи в района, които процедират нов ПУП (Подробен устройствен план). Те настояват да остане 20 метровия габарит на улицата, който е към момента. Съгласно действащият план от 1984 година улицата е с габарит от 30 метра, но за реализирането му е необходимо да се отчуждят много частни парцели. По думите на гражданите, движението може да бъде еднопосочно. Евентуалното обследване ще покаже бъдещите действия от страна на Общината. Междувременно в бюджета за тази година са предвидени средства за проектиране на основен ремонт на уличното платно и на тротоарната настилка, стана ясно по време на срещата.

Граждани сигнализираха и за проблеми с инфраструктурата в кв. „Изгрев“ заради прокопаванията на ВиК – Варна. Хората се оплакват от продължителния ремонт, както и от факта, че с дни не се работи на обекта. Кметът лично се ангажира на гражданите да се изпрати график за ремонтните дейности. Той поясни, че дружеството не е на подчинение на Община Варна, но е инициатор на поредица от срещи по темата. В резултат на разговорите на сайта на ВиК Варна и на Община Варна са публикувани карти с графиците за ВиК ремонтите, а на обектите се поставят информационни табели.

Смесена собственост между Община Варна и частни лица на терен от 2 декара на бул. „Вл. Варненчик“ 110, върху който е изграден паркинг също бе част от темите по време на приемния ден. Гражданите поискаха на паркинга да бъде въведена „Зелена зона“ или Общината да им позволи да изкупят дела й. В противен случай на терена се паркира без правила, което затруднява живущите в района. Администрацията се ангажира да провери има ли възможност целият терен да влезе в обхвата на бъдещата „Зелена зона“.

По време на приемната млад варненец, който учи в Китай, отправи предложение към кмета да бъде гласът на своето поколение в администрацията. Младежът се интересува от политология, административни дейности и спорт, има опит в неправителствена организация и участие в проекти. Той смята, че със своя младежки дух може да допринесе за развитието на общината.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.