Община Варна в партньорство с общините Аксаково и Белослав ще участва в европейски проект за разделно събиране на биоразградими отпадъци и тяхното последващо рециклиране. Мярката е част от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. по процедура „Мерки за изграждане, разширяване или надграждане на общински или регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, която ще бъде обявена през март тази година. Това съобщи в интервю за БНР директорът на Дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна Тодор Колев. Той посочи, че бенефициенти са 167 общини и тъй като отпадъците се управляват на регионален принцип, Варна ще бъде в съдружие с Аксаково и Белослав.

Финансовият ресурс по проекта е 242,9 млн. лв., като за трите общини той е около 32 млн. лв. Срокът за подаване на всички документи към управляващия орган е месец август тази година. В този период трябва да се подготвят необходимите документи – споразумение за партньорство между Варна, Аксаково и Белослав, както и финансови разчети за съфинансирането, което е в размер на 20%. Финансовият принос за всяка община ще бъде разпределен пропорционално съгласно споразумението на партньорство, обясни Колев.

По проекта предстои закупуване на специални съдове за разделното събиране на биоразградимите отпадъци от населението, каза Колев, като обясни, че това са зелените, както и хранителните отпадъци, извън опаковките. Те ще бъдат извозвани със специална техника до депото в село Въглен, където ще бъде изградена отворена или затворена компостираща инсталация за биоразградими отпадъци. Все още се обмисля дали дейността ще бъде възложена на определена фирма или на общинско предприятие, каза Колев. Той допълни, че проектът приключва през 2027 година с построяване и въвеждане в експлоатация на съоръженията.

В отговор на въпрос за проблеми с разделното събиране на отпадъци в цветните контейнери, Колев отговори, че фирмата е увеличила съдовете и курсове на извозване, но в рамките на финансовия ресурс, с който разполага. Той припомни, че услугата е безплатна за общината и гражданите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.