Община Варна ще предаде за стопанисване на „Водоснабдяване и канализация“ пречиствателната станция за отпадни води в Златни пясъци. Това реши на днешното си заседание ПК „Собственост и стопанство“ към ОбС -  Варна.

Пречиствателната станция, която решава проблема със замърсяването на морската вода в курортния комплекс, бе обновена по оперативна програма „Околна среда“. Общата стойност на проекта е 37,150 млн. лв., като участието на община Варна е в размер на 8, 5 млн. лв.

Съоръжението пречиства отпадните води не само на курорта Златни пясъци, но и на съседните местности Ривиера, Чайка и Ален мак. Капацитетът на станцията през летните месеци е 72 хил. еквивалент жители.

Новоизграденият обект вече е в експлоатация. Той е публична общинска собственост и е заведен като актив в баланса на Община Варна.

Другото решение, което съветниците от ПК „Собственост и стопанство“ взеха, е имоти общинска собственост да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на Регионалния исторически музей /РИМ/. Става дума за имоти, обезпечаващи дейността на музея. Сред тях са сградите на РИМ, Етнографския и Природонаучния музей, Аладжа манастир.

Регионалният музей и досега ползваше имотите, но договорът между общината и културната институция изтече. Контрактът беше подновен за още 10 години, колкото е максималният срок по закон. Поддръжката, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови отпадъци ще са за сметка на РИМ.

Съветниците дадоха също съгласието си помещения на бул. „Осми приморски полк“, които са общинска собственост, да продължат да се ползват безвъзмездно за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна. С решение на членовете на комисията Сдружение „Дружество на инвалидите“ ще остане в бл. 67 в кв. „Чайка“ през следващите пет години. За същия срок Асоциация „Да съхраним жената“ ще използва безвъзмездно общински имот на ул. „Проф. Державин“ за работа с деца от аутистичния спектър. ПК „Собственост и стопанство“ взе също решение за подновяване на договора за наем с „Шанс за хора с увреждания“, който общината е сключила със сдружението за ползване на недвижим имот на ул. „Георги Бенковски“.

На днешното заседание съветниците определиха и предназначението на 13 апартамента, собственост на Община Варна, в новопостроена жилищна сграда на ул. „Подполковник Калитин“. Седем от апартаментите ще бъдат включени в общинския жилищен фонд „Резервен“, а други шест – във фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.