Община Варна организира Четвъртия международен образователен форум „Образованието през парадигмата на хуманизма и изкуствения интелект“. Той ще се проведе в периода между 2-и и 3 септември 2024 г. в партньорство с Министерството на образованието и науката, Националното сдружение на Общините в Република България и ИКТ Клъстер Варна. В организацията на форума участват образователните институции в града, включително и варненските университети.

Събитието ще се проведе в зала „Аула“ на Икономическия университет. В него ще се включат работодателските и синдикални организации в сферата на образованието – Съюзът на работодателите в системата на народната просвета, Сдружението на директорите в средното образование, Синдикатът на българските учители и Независимият учителски синдикат.

За поредна година конференцията ще даде възможност да се разискват теми, свързани с иновациите и дигиталните решения в образованието, за постигане на хармония между преподаване и ролята на изкуствения интелект в живота на младите хора. Ученици и студенти от Варна ще презентират индивидуални и екипни изследователски проекти и практики, софтуерни и хардуерни разработки.

Целта е форумът да се утвърди като ежегодно образователно събитие за споделяне на опит, иновации и компетенции като част от стратегията за развитие на Варна като град на знанието и желано място за кариерно развитие и професионално усъвършенстване.

Форумът ще се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн. Повече информация за събитието можете да намерите на официалната му https://edfor.varna.bg.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.