Община Варна получава 1,42 млн. лв. безвъзмездно финансиране за Областния информационен център за периода 2024 – 2029 година. Администрацията е поканена от управляващия орган на Програма „Техническа помощ“ да подпише договор за финансирането на проекта, който ще се изпълнява по процедура „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“.

Проектът на Община Варна предвижда продължаване на дейностите по функционирането на Областен информационен център – Варна. Те са свързани с предоставяне на навременна и достоверна информация за възможностите за кандидатстване по отделните програми за периода 2021-2027 г. Центърът предоставя информация за повишаване осведомеността за европейските фондове и за програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и Европейските фондове при споделено управление. ОИЦ-Варна дава и информация за изпълнени вече проекти и популяризиране на добри практики.

Центърът предоставя експертна консултация по телефон, електронна поща, социални мрежи или на място в офиса. Предвижда се организирането на информационни събития за целевите групи и съвместни събития с управляващите органи в общините от област Варна и участия в общи инициативи на национално ниво.

С реализацията на проекта, ОИЦ-Варна ще продължи сътрудничеството с управляващите органи, регионалните структури на програмите, Областна администрация, общините от област Варна, образователните институции и други мрежи. Проектът допълва и надгражда извършените досега инвестиции по проект на Оперативна програма „Добро управление“ 2014- 2020 г. и ще се изпълнява до 31.12.2029 г.

ОИЦ-Варна е един от 27-те Областни информационни центъра в страната. Процедурата за кандидатстване по Програма „Техническа помощ“ бе обявена в края на 2023 г. с бюджет от 25,68 млн. лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.