За 20-та поредна година Община Варна ще финансира проекти на неправителствени организации по програма "Младежки дейности" към дирекция "Образование и младежки дейности". Инициативата е в изпълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти. Програмата вече дълги години подкрепя иновативните идеи, творчеството и предприемаческия дух на младите хора на Варна и създава за тях условия за личностно развитие и активно участие в обществения живот.

С предложения по програма „Младежки проекти“ могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Сред кандидатите могат да бъдат и национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна). В изискванията е посочено, че е необходимо кандидатите да осъществяват дейността си на територията на града. Те трябва да работят в съответствие с приоритетите и визията на Община Варна по отношението на развитието на младежта.

През 2024 г. програма „Младежки проекти” поставя фокус на четири приоритета: насърчаване на неформалното обучение; насърчаване на ангажираността на младите хора; свързаност, толерантност и европейска принадлежност, както и насърчаване на здравословния начин на живот.

Всяка неправителствена организация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. Продължителността на дейностите по проекта, трябва да е минимум три месеца и да обхваща времевия период от 15 юли до 15 октомври тази година.

Кандидатите могат да подават своите проектни предложения на електронната платформа www.varnanamladite.com, която от днес вече е активна. Крайният срок за подаване на идеи е до 23:59 часа на 25 юни 2024 г. На платформата е публикувана и информация за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти по програма „Младежки дейности” на Община Варна; указания за подаване и отчитане на проектните предложения, както и всички необходими документи за кандидатстване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.