Община Варна организира обществено обсъждане на проекта на актуализиран План за интегрирано развитие на Община Варна‭ (‬ПИРО‭) ‬за периода‭ ‬2021-2027‭ ‬година на‭ ‬27-ми февруари‭ (‬понеделник‭)‬,‭ ‬от‭ ‬14‭ ‬ч.‭ ‬в Младежкия дом,‭ ‬ет.1‭ ‬с адрес:‭ ‬гр.‭ ‬Варна,‭ ‬бул.‭ „‬Цар Освободител‭“ ‬27.‭ ‬Документът е публикуван на интернет страницата на Община Варна на електронен адрес:‭ ‬https://varna.bg/bg/1950‭ ‬и на интернет страницата на План за интегрирано развитие на Община Варна‭ ‬2021-2027‭ ‬г.‭ ‬на адрес:‭ ‬https://planvarna.bg/events/obsthestveno-obsazhdane-proekt-na-aktualiziran-piro-varna-2021-2027-g/‭

Програмата за реализация и приложенията към нея се актуализират с цел включване на допълнителни проекти/‭ ‬проектни идеи,‭ ‬които да бъдат финансирани с допълнителни ресурси.‭ ‬В процеса на актуализация беше дадена възможност на всички заинтересовани страни да подадат нови проектни предложения‭ ‬-‭ ‬в периода от‭ ‬14.12.2022‭ ‬г.‭ ‬до‭ ‬13.01.2023‭ ‬г.,‭ ‬чрез попълване и подаване на фиш за проектна идея,‭ ‬публикуван на интернет страницата на ПИРО и на страницата на Община Варна.‭

За предоставената възможност бяха информирани по електронна поща и заинтересованите страни,‭ ‬идентифицирани на етап изготвяне на Плана.‭ ‬В резултат на това постъпиха‭ ‬99‭ ‬предложения от‭ ‬34‭ ‬организации и/или граждани.‭ ‬С одобрение от страна на работната група‭ ‬77‭ ‬от тях са включени в ПИРО,‭ ‬както и още девет,‭ ‬които са свързани с обновяване на данните за конкретни проекти‭ (‬например нова стойност,‭ ‬разширен обхват,‭ ‬промяна в проектната готовност и др.‭)‬.‭ ‬Включените нови проекти са по:‭ ‬Приоритет‭ ‬1‭ „‬Зелен град‭ (‬включително реализация на цели,‭ ‬приоритети и проекти в Инициативата Варна‭ ‬-‭ ‬Зелен град‭); ‬Приоритет‭ ‬3‭ „‬Многовековен и многообразен град‭“ ‬-в‭ ‬него влиза и изпълнението на мерките от Програмата за развитие на туризма,‭ ‬и‭ ‬Приоритет‭ ‬4‭ „‬Иновативен и образован град‭“ (‬включително реализация на инициативи,‭ ‬включени в Меморандум Варна‭ ‬-‭ ‬град на знанието‭)‬.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.