Община Варна обявява конкурс за изработване на концепция за реализиране на младежкия фестивал FUNCITY+ за 2022 г. Целта на конкурса е да се стимулира развитието и обогатяването на културния живот на младите хора. В конкурса могат да участват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна), осъществяващи дейност в града.

Концепцията трябва да предлага предпочитан формат от младите хора и дейности, обхващащи различните сфери на музикалното, танцовото, театралното, приложното изкуства, както и спортни, арт занимания и др., съобщава "Live.Varna.bg".

Младежкият фестивал FUNCITY+ се провежда ежегодно в град Варна в периода юли - август. Той е с продължителност до 3 дни и няма конкурсен характер. Проявата се финансира със средства от бюджета на дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна.

Отличената в конкурса концепция трябва да отговаря за цялостното реализиране на фестивала - организация, подготовка и провеждане, както и администриране, реклама, набиране на участници, програма. При обективна невъзможност или отказ на някой от одобрените кандидати да сключи договор да изпълнява задълженията си на организатор на фестивала, Община Варна има право да покани следващия класиран кандидат за сключване на договор за реализиране на фестивала.

Оценяването и класирането на постъпилите предложения се извършва от петчленна комисия, съставена от експерти при дирекция „Образование и младежки дейности“.

Крайният срок за предаване на заявление (по образец) и концепция е 20-и август в деловодството на Община Варна, до Директора на дирекция „Образование и младежки дейности“. За повече информация телефони: 052/820 801; 052/820 804; 052/820 805

Заявление може да се намери на адрес : www.varnanamladite.com

Тази година фестивалът ще се проведе в периода 12-13 август.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.