Община Варна търси, за да назначи на работа, директор на дирекция‭ „‬Инженерна инфраструктура и благоустрояване‭” ‬и началник на отдел‭ „‬Деловодно обслужване и архив‭“‬.‭

Кандидатите‭ ‬за‭ ‬заемане на длъжността‭ ‬директор на дирекция‭ “‬Инженерна инфраструктура и благоустрояване‭“‬,‭ ‬трябва да отговарят на следните изисквания:‭ ‬висше образование‭ ‬– степен‭ ‬магистър,‭ ‬професионална област‭ ‬-‭ ‬ технически науки,‭ ‬минимум‭ ‬4‭ ‬години опит или придобит ранг‭ ‬III‭ ‬младши.‭ ‬Конкурсът за‭ ‬тази позиция‭ ‬ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема:‭ „‬Стратегия за развитие и експлоатация на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и благоустрояване на територията на община Варна‭“‬ и интервю.

За заемане на длъжността началник отдел‭ „‬Деловодно обслужване и архив‭“‬,‭ ‬минималните изисквания към кандидатите са да са с‭ ‬висше образование степен бакалавър,‭ ‬професионална област‭ ‬-‭ ‬социални,‭ ‬правни или стопански науки,‭ ‬3‭ ‬години опит или придобит ранг‭ ‬III‭ ‬младши.‭ ‬Конкурсът за позицията ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и работата в администрацията и интервю.‭

Документите за участие в‭ ‬двата конкурса‭ ‬трябва да се‭ ‬представят в срок до‭ ‬17:30‭ ‬часа на‭ ‬05.03.2024‭ ‬г.‭ ‬на адрес:‭ ‬гр.‭ ‬Варна,‭ ‬бул.‭ “‬Осми‭ ‬Приморски полк‭”‬ №43,‭ ‬в отдел‭ “‬Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол‭”‬.‭ ‬,‭ ‬ет.‭ ‬4,‭ ‬стая‭ ‬404‭ ‬и стая‭ ‬405‭ ‬лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.‭

Кандидатите могат да подават документи и по‭ ‬електронен път на адрес‭ ‬nklyunkova@varna.bg‭ ‬– за‭ ‬кандидатите за директор‭ ‬„Инженерна инфраструктура и благоустрояване‭“‬ и‭ ‬на адрес‭ ‬gbedeleva@varna.bg‭ – ‬за‭ ‬кандидатите за началник‭ ‬на‭ ‬отдел‭ ‬„Деловодно обслужване и архив‭“‬.‭ ‬Заявлението и декларацията следва да бъдат подписани‭ ‬с‭ ‬персонален‭ ‬електронен подпис.

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с тази позиция се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.

За информация:‭ ‬адрес бул.‭ “‬Осми‭ ‬Приморски полк‭”‬ №43,‭ ‬отдел‭ “‬Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол‭”‬.‭ ‬Телефон‭ ‬за‭ ‬връзка:‭ ‬052/820‭ ‬263,‭ ‬лице за контакт Невена Клюнкова‭ ‬– за участниците в конкурса за‭ ‬директор‭ ‬на‭ ‬дирекция‭ ‬“Инженерна инфраструктура и благоустрояване‭“‬.‭ ‬За‭ ‬кандидатите за началник‭ ‬на‭ ‬отдел‭ ‬„Деловодно обслужване и архив‭“‬ -‭ ‬телефон за‭ ‬връзка:‭ ‬052/820‭ ‬369,‭ ‬лице за контакт:‭ ‬Гергана Беделева.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.