Мнозина варненци плащат за синя зона в курорта „Св.Св.Константин и Елена”. Те изпращат есемес до синята зона във Варна, но след това разбират, че на територията на курорта функционира самостоятелна синя зона. Така  разбират, че дължат глоба за неплатен престой.

За това синализира варненката Мария Стоянова. Грешката си тя обясни с това, че табелите в курорта са идентични с тези града. След като заплаща глобата си за едночасов престой тя забелязва, че телефонът на синята зона в курорта се различава от варненския, макар и символично с поставянето на "01", обясни Стоянова.

По повод тези случаи на запитване от редакцията ни пресцентъра на община Варна отговори, че община Варна няма касателство към паркирането в КК „Св. Св. Константин и Елена“, съобщава Радио Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.