Община Варна може да получи близо 670 000 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за разкриване на две нови социални услуги за хора с деменция.

Комисията по финанси и бюджет към местния парламент даде съгласието си общинската администрация да подаде проектно предложение по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

Средствата ще се използват за обзавеждане и оборудване на двата нови центъра за грижи за лица с различна форма на деменция и техните семейства, които Варна изгради по ОП „Региони в растеж“ . Единият се намира на ул. „Петко Стайнов“ 7 и е с капацитет 40 лица, а другият – в район "Владислав Варненчик" за 15 души. С европейското финансиране ще се покрие и издръжката на социалните услуги през първата година след стартирането им.

Общата стойност на проекта, изготвен от община Варна, е 730 755 лв. От тях безвъзмездната финансова помощ е в размер на малко над 668 000 лв., а съфинансирането от общинския бюджет е до 63 000 лв.

Процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Целият бюджет на мярката е 20 млн. лева, като за Варна управляващият орган е определил максимален размер на безвъзмездната помощ в размер на 671 000 лева.

На днешното онлайн заседание съветниците дадоха съгласието си за отпускане на 25 000 лв. за дофинансиране на програмата „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“, която се провежда в УМБАЛ „Света Марина“ в партньорство с Община Варна. В тазгодишния общински бюджет бяха заложени 50 000 лв. за изпълнение на програмата, но за постигане на по-добри резултати са необходими допълнителни терапевтични дейности и съответно повече финансови средства, бе изтъкнато на заседанието.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.