За седма поредна година община Варна провежда програмата „Начално обучение на деца“ с участието на варненски спортни клубове, ползващи безвъзмездно общинската спортна база.

Поради големия интерес и по предложение на Общински съвет - Варна, се отправя покана към всички варненски спортни клубове, които желаят да провеждат безплатни тренировки, да отправят предложения на e-mail: sportvarna@abv.bg със следната информация: наименование и информация за клуба, място и график на провеждане на тренировките, възрастови ограничения (ако има такива), телефон за връзка (сайт, Фейсбук страница - за допълнителна информация).

Информацията ще бъде качена на сайта на дирекция „Спорт“ – sportvarna.com в раздел Спортни дейности/Безплатни тренировки, и на сайта на ОП „Спорт – Варна“: sport4all.com, съобщават от дирекция „Спорт“ към община Варна

Информация за програмата може да се намери на сайта на дирекция „Спорт“: http://www.sportvarna.com//?idtem=40
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.