Община Варна информира гражданите, че вече могат да заплащат задълженията си за всички местни данъци и такса битови отпадъци за 2024 г. Няма промяна в размера на налозите в сравнение с миналата година. Информация за задълженията може да се получи на гише "Информация" в дирекция "Местни данъци" бул. "Сливница" № 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

Сроковете, начините и местата за плащането са както следва:

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства се заплаща на две равни вноски: първа вноска до 30.06.2024 г. и втора вноска - до 31.10.2024 г. За предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2024 г. се прави отстъпка от 5%.

Патентен данък се заплаща на 4 равни вноски: първата до 31.01.2024 г., втората до 30.04.2024 г., третата до 31.07.2024 г. и четвъртата до 31.10.2024 г.

Туристически данък - дължимия туристически данък за календарния месец се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Варна са следните:

В брой или с ПОС на касите на Дирекция "Местни данъци", разположени на следните адреси:

- бул. „Сливница” № 191 (сградата на Изчислителния център ), работно време с граждани: 09:00 ч. – 17:30 ч.;

- бул. „Ген. Колев” № 92 (сградата на район „Приморски“), работно време с граждани: 09:00 - 17:30 ч.;

- бул. „Осми Приморски полк“ № 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09:00-17:00 ч. с почивки от 10:30 - 10:45 ч.; 12:00 - 12:30 ч.; 15:00 - 15:15 ч.;

- ул. „Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09:00 - 17:00 ч., с почивки от 10:30 - 10:45 ч.; 12:30 -13:00 ч.; 15:00 - 15:15 ч.;

- кв. „Виница“ (сградата на район „Приморски“, работно време с граждани: 9:00 - 17:00 ч., с почивки от 10:30 - 10:45 ч.; 12:30 - 13:00 ч.; 15:15 - 15:30 ч.

 

• С виртуален ПОС терминал, чрез ПИН код през екрана за проверка на задълженията на сайта на Община Варна;

• Централна кооперативна банка АД;

• Банка ДСК, „Юробанк България“ АД, Изипей АД, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;

• Български пощи ЕАД;

• Чрез системата за онлайн плащания на ТФС (www.transcard.bg), за всички притежатели на карти, издадени от Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) ;

• Чрез системата за онлайн плащане на НАП (https://inetdec.nra.bg/);

• По интернет, чрез www.ePay.bg;

• През дигиталния портфейл iCard (icard.com);

• Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна:

 

“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА

IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

Кодове за вид плащане:

44 14 00 Патентен данък и лихви върху него;

44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;

44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него;

44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него;

44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;

44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;

44 28 00 Туристически данък;

44 65 00 Приходи от глоби и санкции;

44 80 13 Такси за притежаване на куче.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.