Днес изтича срокът, в който община Провадия ще събере кандидати по обявения конкурс за подбор на персонал, свързан с длъжността “Домашен помощник”. Той ще работи в с. Житница.

Във връзка с пандемичното разпространение на заболяването от вируса COVID 19 се предвижда назначаване на домашен помощник, чиито задължения ще се насочени към предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги, вкл. от личен лекар или друг медицински специалист.

Назначеното лице ще обслужва средно 10- 12 потребители - възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лица и семейства под карантина във връзка с COVID-19; самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами). В обявата се казва още, че на приетото лице по проекта ще бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.