Община Провадия съобщава, че до 20 юли всички заинтересовани могат да изразят своето мнение относно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца в детските градини.

Обучението за 4-годишните деца ще бъде задължително от учебната 2023/2024 г., а детските градини в община Провадия са готови за въвеждането му от учебната 2021/2022 г.
По този повод общинска администрация покани всички граждани, с интерес към темата, да споделят мнение в специално подготвена анкета, в сайта на общината.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.