За улеснение на гражданите на гр. Провадия на Архангелова задушница - 7 ноември (събота) - една от най-почитаните празници в християнския календар.

Община Провадия организира превоз на пътници по направление:

кв. „Север“ – Нов гробищен парк
/спира по всички спирки на градски транспорт/

10.30 часа – кв. „Север“
11.00 часа – Нов гробищен парк

11.30 часа – кв. „Север“
12.00 часа – Нов гробищен парк

12.30 часа – кв. „Север“
13.30 часа – Нов гробищен парк


В 09.30 часа от кв. „Север“ остава без промяна изпълнението на маршрута
от общинския превозвач „Лъки Транс БГ“ ЕООД

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.