Община Долни чифлик стартира изпълнението на нови и продължава работа по вече започнали проекти, както по оперативни програми, така и по такива, които осигуряват допълващо финансиране.

В началото на септември започнаха строително-монтажните работи по проекта „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда – кметство с. Старо Оряхово“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С финансиране по същата програма, но чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, се изпълнява и проектът „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик“. Вече е сключен договор и предстои избор на фирма изпълнител. Одобрен е и проект за изграждане на спортни площадки на открито в СУ „Васил Левски“ в Долни чифлик чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, отново по ПРСР, подмярка 7.2.

Изпълнител е избран и предстои откриване на строителна площадка по проекта „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености – основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., като проектното предложение е подадено към МИРГ БЧС „Бяла-Долни чифлик-Аврен“.

Общината осигурява топъл обяд на нуждаещи се с финансиране от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. С подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. продължава предоставянето на услуги по проекта за ранно детско развитие „Създаване и функциониране на Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик“. По същата програма се предоставят и услуги за възрастни хора и лица с увреждания.

Местната администрация изпълнява два проекта с финансиране от ПУДООС - „Зелен кът за отдих в гр. Долни чифлик“ и „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Долни чифлик“.

По Проект „Красива България“ е изпълнен проектът „Текущ ремонт на ОУ „Христо Смирненски“ с. Гроздьово“. Фасадата на учебната сграда е обновена, изпълнени са мерки за енергийна ефективност, съобщиха от Областния информационен център - Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.