Днес, 22 септември, община Девня ще се включи в кампанията „Нестле за Живей активно! 2020“ за втора поредна година.

Началото на похода е в 9.30 ч. от "Каменна гора" (Побити камъни)

Маршрутът включва "Каменна гора" (Побити камъни) - "Фазанария" – "Теке Дере" – "Майка чешма", с. Кипра.

Желателно е участниците да бъдат с подходящо облекло за преминаване за пресечени и гористи местности. При достигането на крайната дестинация ще бъдат организирани игри и занимания, беседа и почерпка за възстановяване на тонуса след пешеходния преход.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.