Община Бяла уведомява всички заинтересовани лица, че 30.09.2020 г. е крайният срок за подаване на заявления по образец за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г. от предприятията преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижими имоти на територията на Община Бяла, вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Към заявленията следва да са приложени задължителните документи, определени от Общински съвет – Бяла, а именно:
- Опис на издадените фактури и месечен отчет за реализираните обороти от продажби, регистрирани чрез фискално устройство или Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) – за лицата, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност за периода 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г.
- Копия на дневници за продажби и месечна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, съдържащи информация за извършените от лицето доставки за съответните месеци на извънредното положение;
- Копия на банкови извлечения от разплащателните сметки на лицето за периода 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г.;
- Копие на Заповед/и за преустановяване на работа;

Заявления от юридически лица имащи задължения за местни данъци и такси към Община Бяла, не се разглеждат.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.