Община Бяла набира документи на кандидати по Програма „Старт на кариерата“ в рамките на Националния план за действие по заетостта 2021 година.

Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за работа по програмата:
 Да са младежи до 29 ненавършени години до крайната дата за подаване на документите за кандидатстване /18.05.2021 год./;
 Да са завършили висше образование;
 Да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование;

Програма „Старт в кариерата“ дава възможност на младежите, завършили висше образование да натрупат ценен опит и стаж в администрацията. Трудовата заетост по програмата е 12 месеца в общинска администрация.

Необходими документи за кандидатстване:
 Молба
 Лична карта за справка
 Копие на диплома
 Копие на трудова книжка
 Автобиография

Документите се подават в деловодството на общинска администрация всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 13.00-17.00 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.