От община Бала съобщават, че във връзка с предстоящо заседание на експертната комисия към Правилника за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижение по общинските програми „Децата на Бяла“ и „Успешни студенти“, се приканват кандидатите за стипендии за първи учебен срок и зимен семестър да подадат документи по образец в деловодството на общинска администрация.

Стимулирането на учениците е финансово и се изплаща еднократно за съответния учебен срок или за постижение, както следва:

1. Стипендии за висок успех:

• Успех отличен 6.00 – 150 лв.;

• Успех отличен над 5.50 - 100 лв.;

2. Еднократна финансова награда „Децата на Бяла“ за постижения в областта на образованието, науката и изкуството:

• I място -150 лв.

• II място -120 лв.

• III място -100 лв.

Общинска програма „Успешни студенти“ ще поощрява студенти от Бяла в редовна форма на обучение, постигнали минимален успех „Много добър 5,00“. Стипендиите ще се изплащат еднократно, както следва:

• За успех отличен 6.00 – 400 лв.

• За успех отличен 5.50 – 200 лв.

• За успех над много добър 5.00 – 100 лв.

Образец на заявленията и пълните текстове на програмите могат да бъдат изтеглени от сайта на община Бяла.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.