Община Бяла е в процедура за изготвяне на нов Общ устройствен план (ОУП). При изработване му ще се вземат под внимание регионалните фактори като дадености и цели на развитието, представляващи важна част от устройственото планиране на общината.

Необходимо е проектът на ОУП да има адекватна взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите на местната общественост и бизнес.

В тази връзка е подготвено анкетно проучване, което е адресирано към кметовете на населените места, към гражданите и към бизнеса на територията на общината. То се прави, за да се установят конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност във връзка с формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на общината.

Участието на гражданите и представителите на бизнеса в изработването на плановете би гарантирало тяхното качество и реалистичност. Всеки, който желае, може да попълни анкетите може да го направи, чрез попълване на прикачените по-долу файлове.

В сградата на общинска администрация е поставена кутия за попълнените анкети, а същите могат да бъдат изпращани на имейл адрес mayor@byala.org.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.