Кметът на Община Бяла – инж. Пеньо Ненов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект с наименование „Ремонт и реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т. 4 до о.т.48 и „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т. 100“ по Програмата за развитие на селските райони, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Сключеният договор е на стойност 717 685 лв. и в него е включена само реконструкцията на улица „Господин Милушев“, тъй като ремонтът на „Иван Калчев“ бе реализиран през пролетта на 2019 година със средства от Държавния бюджет осигурени с ПМС 315 на Министерски съвет от 19.12.2018 година.

В проектното предложение е включена цялостна реконструкция на пътното платно и тротоарите, включително площада пред църквата „Свето Успение Богородично“.Паралелно с ремонта на улицата ще бъде извършена цялостна подмяна на прилежащата ВиК инфраструктура.

„Ремонтът на улица „Господин Милушев“ е от ключово значение за Бяла, улицата е един от входовете на града и се използва от голяма част от жителите на града. Започваме с процедурите за избор на изпълнител и се надявам през пролетта да започнем с изпълнение на строително монтажните работи “, споделя инж. Ненов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.