От община Белослав съобщиха чрез социалните мрежи за постъпили сигнали и запитвания в общинска администрация за нарушаване на обществения ред от страна на ТЕЦ-Варна, в резултат на проведени разговори с ръководството на ТЕЦ-Варна

От общината уточняват, че през последните няколко дни, в ТЕЦ – Варна е имало две непланирани изключвания на блок 6 в централата.

На 15.07.2021 г. в 23.21 часа - блок 6 е изключил от ЕЕС. Всички защити и блокировки са действали правилно. Не е възникнала опасност за хората и за замърсяване на околната среда. След извършена диагностика от персонала на централата е установена изгоряла бобина на реле участващо във схемите за управление.

След подмяна на дефектирала част в 9.45 часа на 16.07.2021 г., блокът е включен в паралел на ЕЕС.

На 18.07.2021 година в 11.23 часа блок 6 е изключил от ЕЕС.

Всички защити и блокировки са действали правилно. Не е възникнала опасност за хората и за замърсяване на околната среда. След извършена диагностика и направените проверки в 13:15 часа на 18.07.2021 г. блокът е включен в паралел на ЕЕС.

При всяко изключване на блока се отварят предпазни клапани които изхвърлят излишната водна пара в атмосферата. Процесът е съпроводен с отделяне на силен шум. Това не води до никакви опасности за хората и околната среда и е съгласно инструкциите за експлоатацията на съоръженията.

От ръководството на ТЕЦ – Варна са предприели всички мерки, планирани дейности, свързани със създаване на по-голям шумов фон, да се извършват в работни дни и в периода от 08:00ч. до 20:00ч.

Всеки енергиен блок се състои от десетки съоръжения и системи, работещи едновременно и както във всяко производство, възникват непредвидени технически проблеми.

Екипът на ТЕЦ – Варна правят всичко възможно тези инциденти да се сведат до минимум и гарантират, че събитията през последните дни не водят до никакви опасности за хората и околната среда.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.