Фотоволтаични централи ще има в Община Белослав по спечелен проект по "Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.", съобщи Агенция "Фокус".

Одобрено е проектно предложение “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Белослав“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на стойност 975 740,88 лв. без ДДС по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В рамките на проекта, който е със срок на изпълнение 10 месеца, се предвижда да бъдат изградени фотоволтаични инсталации (ФЕЦ) за покриване на собствените нужди на четири сгради - общинска собственост:

- Общинска администрация в Белослав - 70 kW;

- ДГ "Дора Габе", с. Езерово - 30 kW;

- ДГ "Незабравка", с. Страшимирово - 40 kW;

- ДГ "Първи юни", гр. Белослав - 30 kW.

Основната цел на проекта е чрез изграждането на фотоволтаични централи да се постигне значителна икономия на енергия, респективно парични средства. Допълнително е направена оценка на спестените количества емисии на CO2, генерирани при производството на електрическата енергия от конвенционалните централи.

Ползата от ФЕЦ за екологията е голяма, тъй като успешно ограничава вредното влияние върху околната среда, предизвикано от традиционните горива. ФЕЦ дoĸaзaнo са щадящи за oĸoлнaтa cpeдa, ĸaтo cъщeвpeмeннo c тoвa възвpъщaт инвecтициятa мнoгoĸpaтнo, намалявайки драстично сметките за електроенергия.

Изграждането на общински фотоволтаични инсталации ще даде възможност на Община Белослав да покрие енергийните нужди на част от сградите общинска собственост. Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия ще позволи намаляването на зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а също и до оптимизиране на общинските разходи.

Преобразуването на слънчева светлина в електрическа енергия е напълно екологичен процес, без отделяне на шум и вредни емисии. В проекта са предвидени фотоволтаични панели с различна пикова мощност според нуждите на обектите, съставени от монокристални клетки, с положителен толеранс на мощността, ефективност, температурен коефициент, с висока устойчивост на вятър и повреди от градушка и отговарящи на стандарти IEC61215, IEC61730, IEC61701, IEC62716.

Предстои подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.