Кметът на община Белослав – инж. Деян Иванов подписа тристранен административен договор със СНЦ „Местна инициативна група Аврен – Белослав“ и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ по проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав. Срок за изпълнение на проекта е до 36 месеца, а стойността - 281 657,68 лв. без ДДС.

Проектът предвижда изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище за нуждите на населението на общината. Строежът представлява открито съоръжение за спортна дейност. Осигурена е архитектурна достъпна среда, както и три места за хора с увреждания.

В новото спортно съоръжение ще бъдат обособени две зони - комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, с размери 15/28 м и стрийт фитнес площадка, оборудвана с 13 фитнес уреда - лост за набиране, успоредка, степер и велоаргометър, уред за преси и др.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.