Община Аврен закупи търговската сграда на кооперацията в село Синдел. След ремонт, в нея ще бъдат оформени ново кметство, пенсионерски и младежки клуб. Поетапно ще бъдат и монтирани допълнителни камери за видеонаблюдение. Това съобщава кметът на община Аврен Емануил Манолов в социалните мрежи. И уточнява, че там продължава и строителството на първият в общината физкултурен салон. Читалището също влиза в плановете за ремонт както и храма на селото до 2023 г.

Работи се и по пълната подмяна на покрива на читалището в с.Здравец. Продължава и изграждането на улици в село Бенковски.

"Продължаваме и поетапните инвестиции в село Приселци след подписка от местното население за обезопасяване на главната улица по пътя Варна-Бургас. Започна монтажа на паркинг пана които да отделят уличното платно от тротоарните площи тъй като спираха много автомобили с цел търговия и създаваха предпоставки особено през летния натоварен трафик за катастрофи. Ще бъдат освежени с нова боя всички пешеходни пътеки и ще бъдат монтирани “лед” маркери с цел по-добра сигнализация вечер на местата за пресичане", уточнява кметът Манолов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.