Община Аврен обявява прием до 20.05.2021г. (четвъртък) за идейни предложения и за реализацията им, които ще бъдат включени в бюджета за 2021 год.

Ще бъдат заложени 8 000 лв. (осем хиляди лева) за младежки проекти, които ще бъдат реализирани в населените места, с цел поощряване на младежки идеи и превръщането на общината в по-добро и иновативно място за живеене.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.