Община Аксаково търси да назначи уредник на параклис при Гробищен парк – гр. Аксаково.

Дейности, които извършва уредника:

- почистване и поддържане на хигиена в Параклиса и залата за помени;

- поддръжка на прилежащи площи при Параклиса и залата за помени:

- почистване;

- окопаване на зелените площи, засаждане на цветя, поддържане на засадените растения, съгласно режима на отглеждането им.

Основна месечна заплата 650 лв.

Заявление се подава до кмета на община Аксаково в свободен текст. Трябва да е придружено с автобиография. Документите се подават в Центъра за услуги и информация на граждани – гише № 2 в срок до 21.05.2021 г.

За подробности може да се обърнете към Нели Куклева, н-к отдел „Хуманитарни дейности“ на тел. 052 762066, вътр. 123

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.