От община Аксаково съобщиха, че стартира кампанията за плащането на местните данъци и такси за 2021 година. Плащането на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства, се извършва на две равни вноски:

- първа вноска – до 30.06.2021 г.;

- втора вноска – до 31.10.2021 г.

ПРЕДПЛАТИЛИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА В СРОК ДО 30.04.2021 Г., ИЗПОЛЗВАТ ОТСТЪПКА ОТ 5 НА СТО.

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва:

- първа вноска – до 31.01.2021 г.;

- втора вноска – до 30.04.2021 г.;

- трета вноска – до 31.07.2021 г.;

- четвърта вноска – до 31.10.2021 г.

Туристическият данък се заплаща до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

От общината уведомяват, че задълженията могат да бъдат заплатени по следния начин: в брой или чрез POS-терминал на Каса № 2 в община Аксаково с работно време – 8.00 ч.-17.00 ч., чрез пощенски запис, във всеки клон на банка „ДСК” и пощенски клон в страната, във всеки офис на „ИЗИПЕЙ“, както и онлайн чрез мобилното приложение на „iCard“ и „еPay.bg“ или по банков път по сметка на община Аксаково, както следва:

Банка “ЦКБ” АД

BG84 CECB 9790 8432 0105 00

BIC: CECBBGSF

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:

- 442100 – ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

- 442300 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

- 442400 – ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

- 441400 – ПАТЕНТ

- 442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.