Общински съвет – Аксаково със свое решение открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД, ЕИК 813140768, със седалище и адрес на управление: гр.Аксаково, ул. „Капитан Петко войвода“ № 7, за срок от 3 (три) години.

Конкурсът ще се проведе в сградата на община Аксаково – заседателната зала, II (втори) етаж, в следния ред:

На 08.03.2021 г. от 9,30 часа – проверка на съответствието на представените документи.

На 09.03.2021 г. от 9,30 часа – представяне на Концепция за развитието на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД и събеседване с кандидатите.

До участие в конкурса конкурсната комисия допуска лица, които отговарят на следните изисквания:

Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина;

Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар и да имат придобита специалност;

Да не са поставени под запрещение;

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;

Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;

Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;

Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, с предмет сходен на дейността на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД;

Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, извършващи сходна дейност на тази на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД;

Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

Не може да бъде избран за управител на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД лице, което работи по служебно или трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

III. Необходими документи за участие в конкурса :

Заявление за допускане до участие в конкурса;

Автобиография – европейски формат;

Нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и свидетелство за призната специалност;

Копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар;

Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние;

Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

Декларация, че са налице условията по т.4-14 от пункт II (втори);

8.Концепция за развитието на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД за тригодишен период, която се предоставя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите. Концепцията следва да бъде в обем до 5 страници (формат А4, шрифт Times New Roman – размер 12) и да има най-малко следното съдържание:

– анализ и оценка на състоянието и дейността на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД;

– тенденции и възможности за развитие на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД;

– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД;

– приложимост и етапи за реализацията на концепцията.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по пункт III (трети) се подават в запечатан непрозрачен плик и се завеждат в регистър по реда на тяхното подаване.

Място и срок за подаване на документите : Документите за участие се подават в срок до 01.03.2021г. в административната сграда на Община Аксаково в Центъра за услуги и информация на гражданите (Гише № 2) на адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58Б, всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа или по електронен път на адрес: aksakovo@aksakovo.bg, като в този случай Заявлението следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Заявления, които са подадени след изтичане на срока не се приемат.

ІV. Правила за провеждане на конкурса и работа на комисията:

Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и една втора от състава ѝ, от които поне един правоспособен юрист. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервен член.

Комисията провежда конкурса на ДВА ЕТАПА:

ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, за които не са налице обстоятелствата по пункт II (втори) или не са представили някой от документите по пункт III (трети).

Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати.

Комисията уведомява кандидатите за резултатите от проверката на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението по т. 1 от пункт III (трети).

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване.

Комисията провежда събеседване с всеки от кандидатите по отделно, по реда на постъпване на заявленията, на което кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях концепции, включително като отговарят на въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание.

Комисията оценява представените от участниците Концепции по следните показатели:

Умение на кандидата да анализира дейността на дружеството;

Познаване на тенденциите в областта на дейностите, извършвани от дружеството;

Умение на кандидата за поставяне на адекватни краткосрочни и дългосрочни цели и приоритети;

Умение на кандидата да планира и управлява промени в дейността на дружеството.

След представяне на Концепцията от кандидата, Комисията пристъпва към провеждане на събеседване с кандидата за установяване на компетенциите и качествата му по следните показатели:

Степен на познаване на нормативната уредба;

Способност да се планират и взимат управленски решения;

Административни умения, професионални и делови качества;

Комуникативни и организационни способности;

Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;

Ориентация към резултати и умение за определяне на текущи приоритети.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по посочените показатели с оценка от 1 до 5, като максималната оценка е „5“ по петобалната система. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът от оценките на всички членове на комисията се разделя на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването.

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.

В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя протокол с класираните кандидати и го предлага за одобрение от Общински съвет, който въз основа на резултатите от конкурса избира управител на първото си заседание след получаване на протокола от комисията.

Място и срок за получаване на информация.

Информация относно структурата, финансов план-разчет, числеността и щатното разписание на персонала, договори за услуги, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, се предоставя в срока, определен в пункт V (пети) от настоящото решение от Главен счетоводител на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД, в сградата на Медицинския център, гр.Аксаково, ул. „Капитан Петко войвода“ № 7, всеки работен ден от 10.00 часа до 11.30 часа. За връзка с Гл.счетоводител тел.: 052/76-20-98.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.