Центърът за подкрепа за личностно развитие – Аксаково обяви наградените участници в конкурса „Портите на щастието“

Елиян Иванов Енчев

Кристиана Калоянова Маринова

Лина Станимирова Живкова

Деница Венелинова Стоянова

Цветелина Димитрова Ангелова

Даниел Филипов Филипов

Рая Лъчезарова Добрева

Явор Станимиров Стоянов

Илина Тодорова Ангелова

Деа Славова Димитрова

Райна Радкова

Марина Маринова

Пламена Пенчева

От общината уточниха, че ще се свържат с всеки от наградените на посочения телефон за връзка, за да уговорят как ще си получи наградата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.