По-евтини карти за пътуване с градския транспорт във Варна, по-скъпи еднократни хартиени билети. Тази промяна в цените на отделните видове превозни документи за пътуване с обществения градски транспорт в морската столица е част от предложенията до Общинския съвет, който предстои да ги разгледа в отделните комисии, заяви Младен Иванов, директор на ОП „ТАСРУД“.

 

Целта е не повишение на цените, а промяна на начина на пътуване на гражданите. Искаме да стимулираме хората да си закупуват карти, а не еднократни билети. Знаете, че допреди няколко години карта за всички линии за 1 месец струваше 120 лв. В момента за 110 лв. човек може да пътува 3 месеца. Т.е. цените на билетчето се повишават, за да се научат хората да пътуват с карти, които поевтиняват, коментира Младен Иванов.

 

Пенсионерските карти остават непроменени. Без промяна в цената ще бъдат и ученическите карти, но те ще важат от дата до дата. Нов момент е предложението за въвеждане на персонализирана карта, на която има снимка на притежателя. За един месец тя ще струва 40 лв., докато неперсонализираната за същия период ще струва 50 лв. При годишен абонамент персонализираната карта за всички линии ще струва 365 лв., а неперсонализираната – 520 лв. Важно предложение е и отпадането на зонирането на територията на общината, тъй като със съответните карти ще може да се пътува по всички линии. Предложение за вдигане на цената има за хартиените билети. При покупка от машина за продажба на билети по спирките цената за 60-минутен билет да стане 1,50 лв., а ако се закупи от автобуса - 2 лв. През мобилните приложения цената за същия период е 1,20 лв.

 

Предложенията за цени на превозните документи са:

I. Билети за пътуване от машини за продажба на билети (МПБ):

1. Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ на спирка:

60 минути – 1,50 лв.;

90 минути – 2,50 лв.;

Целодневен – 4,00 лв.;

 

2. Билет за пътуване на хартиен носител от МПБ в превозно средство:

60 минути – 2,00 лв.;

90 минути – 3,00 лв.;

Целодневен – 5,00 лв.;

 

II. Билети, закупени от шофьор на превозно средство:

1. Извънреден билет за пътуване от бордово устройство при шофьор (системен бон):

60 минути – 2,00 лв.;

 

2. Билет на хартиен носител, издаден по реда на „Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа“:

Еднократен билет, без право на прекачване – 2,00 лв.;

 

III. Билет за нередовен пътник:

60 минути – 30,00 лв.;

 

IV.Превозни документи, закупени от интернет сайт или мобилно приложение

1. Електронен билет за пътуване:

60 минути – 1,20 лв.;

90 минути – 1,60 лв.;

Целодневен – 4,00 лв.;

 

2. Електронна абонаментна карта;

1 линия/ 30 календарни дни – 30,00 лв.;

Всички линии/ 30 календарни дни – 40,00 лв.;

 

IV. Електронна предплатена карта за пътуване

1. Електронна предплатена карта за пътуване, заредена от МПБ на спирка или в превозно средство:

10 часа времепътуване – 10,00 лв.;

Картата може да се презарежда многократно.

 

2. Електронна предплатена карта за пътуване, заредена от Пункт за продажба и зареждане на карти:

10 часа времепътуване – 10,00 лв.;

21 часа времепътуване – 20,00 лв.;

53 часа времепътуване – 50,00 лв.;

Картата може да се презарежда многократно.

 

V. Абонаментни карти – неперсонализирани и персонализирани карти за пътуване с обществения градски транспорт по транспортната схема на Община Варна:

1. Абонаментни карти (неперсонализирани):

1 линия/ 30 календарни дни – 35,00 лв.;

всички линии/ 30 календарни дни – 50,00 лв.;

1 линия/ 90 календарни дни – 90,00 лв.;

всички линии/ 90 календарни дни – 135,00 лв.;

1 линия/ 180 календарни дни – 180,00 лв.;

всички линии/ 180 календарни дни – 270,00 лв.;

всички линии/ 365 календарни дни – 520,00 лв.;

 

2. Абонаментни карти (персонализирана):

1 линия/ 30 календарни дни – 30,00 лв.;

всички линии/ 30 календарни дни – 40,00 лв.;

1 линия/ 90 календарни дни – 80,00 лв.;

всички линии/ 90 календарни дни – 110,00 лв.;

1 линия/ 180 календарни дни – 150,00 лв.;

всички линии/ 180 календарни дни – 200,00 лв.;

всички линии/ 365 календарни дни – 365,00 лв.

 

VI. Абонаментни карти на преференциални цени за пътуване с обществения градски транспорт по транспортната схема на Община Варна:

1. Лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VІ, от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст 65 години, с постоянен адрес на територията на община Варна:

1 линия/ 30 календарни дни – 2,00 лв.

всички линии/ 30 календарни дни – 8,00 лв.

 

2. Учащи се в учебни заведения, находящи се на територията на община Варна;

всички линии/ 30 календарни дни – 15,00 лв.

 

3. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 70 % - заплащат 50 % от стойността на персонализираната абонаментна карта за всички линии/ 30 календарни дни:

всички линии/ 30 календарни дни – 20,00 лв.

 

4. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 71 % до 90 % - заплащат 30 % от стойността на персонализираната абонаментна карта за всички линии/ 30 календарни дни:

всички линии/ 30 календарни дни – 12,00 лв.

 

5. Лица, навършили 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 91 % до 100 % с и без чужда помощ - заплащат 16 % от стойността на персонализираната абонаментна карта за всички линии/ 30 календарни дни:

всички линии/ 30 календарни дни – 6,00 лв.

 

6. Придружители на лица над 18 години, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане с право на придружител заплащат 30 % от стойността на персонализираната абонаментна карта за всички линии/ 30 календарни дни:

всички линии/ 30 календарни дни – 12,00 лв.

 

7. Лица до 18 години с трайни увреждания, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане от 50 % до 100 % - имат право на да ползват безплатна абонаментна карта за всички линии/ 30 календарни дни, която включва и правото на пътуване на един придружител, заедно с лицето с увреждане.

всички линии/ 30 календарни дни – безплатна.

 

VII. Дубликат на карти:

1. Изгубена/ повредена от пътника персонализирана картата

Дубликат – 5,00 лв.

 

2. Дефектна карта – подновява се без допълнително заплащане

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.