Финансовото състояние на дружеството „Градски транспорт“ и ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ /ТАСРУД/ беше във фокуса на днешното съвместно заседание на комисиите по транспорт и финанси и бюджет към Общински съвет – Варна.

Заседанието, което продължи близо два часа и половина, беше свикано специално за обсъждане на този въпрос преди предстоящата сесия на местния в четвъртък – 30 май 2024 г. В дневния ѝ ред са включени точки, чието евентуално приемане ще има финансово отражение върху общинския превозвач и върху дружеството, което събира постъпленията от продажбата на билети и карти за пътуване в обществения транспорт. На редовното си заседание съветниците ще решат дали това лято да има нощен градски транспорт, както и дали от 1 януари 2025 г. всички учащи, пенсионери и хора с увреждания да се возят безплатно във варненските автобуси и тролейбуси.

Според анализ, направен от общинската администрация, негативният финансов ефект от въвеждането на тези мерки ще бъде в размер на около 7 млн. лева. Приходите от продажбата на превозни документи за тези групи хора през 2023 г. са в размер на 4,3 млн. лева. Допълнителни 2,75 млн. лева ще струват разходите за персонал на „Градски транспорт“. В Икономическата рамка са заложени 29,3 млн. лева, но в резултат на недостига на водачи, генерирания извънреден труд и използването на стари отпуски разходите ще са в размер на около 32,014 млн. лева, сочат още данните.

В рамките на дискусията бяха поставени доста въпроси от страна на общинските съветници, включително защо тези средства не са били заложени в Икономическата рамка, която беше приета преди два месеца.

Членовете на двете комисии са единодушни, че са необходими мерки за финансовото оздравяване на общинския превозвач. Един от вариантите, който беше предложен в рамките на заседанието, е да се поиска помощ от държавата под формата на субсидия, с която да се покрият част от задълженията на „Градски транспорт“. Друга възможност е да се изтегли кредит, като към момента са отправени запитвания към четири банкови институции. Трети вариант е получаване на финансиране по европейски проекти и програми.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.