Заместник-кметът на район „Приморски“ Мартин Баръмов поема временно управлението на най-големия варненски район. Това гласува местният парламент на днешното си заседание, след като Общинската избирателна комисия прекрати пълномощията на избрания през есента кмет Николай Желязков.

Темата за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на районите „Одесос“ и „Приморски“ предизвика неколкочасови дебати в зала „Пленарна“. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет трябва да избере сред един от заместник-кметовете на района. Район „Приморски“ към момента има само един зам.-кмет, за разлика от район „Одесос“, който е с двама зам.-кметове – Атанас Христов и Емилия Христова. След няколко гласувания не се стигна до избор на временно изпълняващ длъжността кмет на "Одесос", който да замести Цветнен Цветков, също с прекратени от ОИК пълномощия.

За район „Приморски“ съветниците гласуваха предварително изпълнение на решението, за да може да се отблокира работата на кметството.

Общинският съвет ще продължи работа утре в 10:00 часа с обсъждане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.