В конферентната зала на Общинска администрация – Белослав, се проведе двадесетото извънредно заседание на местния Общински съвет.

Една от важните теми, която разгледаха съветниците, бе по повод обществената нагласа за осъществяването на инвестиционния проект „Изграждане на пристанище с обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна“ в м-ст „Манастира“ - гр. Белослав, общ. Белослав, с Възложител “ГАЗТРЕЙД” АД. Тя предизвика доста емоции и напрежение в града.  

От 17 членове на Общинския съвет в Белослав, само 9 присъстваха днес на сесията. След гласуване на тази точка стана ясно, че съветниците единодушно отхвърлят възможността фирма "ГАЗТРЕЙД" АД да изгражда пирс в града.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.