В следващите дни ще се реши да се измести ли назад пролетната ваканция, като в края на март учениците да имат още една извънредна, но кратка почивка. Предложението е на отрасловия съвет към министерството на образованието, който предлага пролетната ваканция да се раздели на две - по-малка през март и по-голяма през месец май.

Според графика на МОН пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас ще е между 3 и 11 април. За 12 клас почивката е с 5 дни по-кратка: от 8 до 11 април. Отрасловият съвет предлага първата част от ваканцията да е между 18 и 21 март, когато приключва първият цикъл на ротациионно присъствено обучение. Идеята е учениците да си починат няколко дни, преди да започне следващият период. Втората част от пролетната се предлага да е от 29 април до 9 май, за да се съчетаят почивните дни на Великден, 1 май и Гергьовден и да се избегне редуването на учебни и неучебни дни, което разпокъсва занятията.

Необходимостта от промяната в графика с ваканциите отрасловият съвет мотивира със силната натовареност на учениците, породена от редуването на присъствено обучение и занятия в електронна среда. Родители и учители обаче се противопоставиха на предложението за промяна, защото се прави в последния момент и проваля плановете им за отпуски.

Според министъра на образованието Красимир Вълчев предложението за две ваканции има предимства. "Обхващаме 5 и 7 май, които няма да бъдат пълноценни учебни дни, в другия случай, ако останат разпокъсани дните между майските празници. Недостатък на аргументите, които чуваме, са свързани с недостатъка, че сега вземаме решението. Някои хора са си направили планове. Някои ще могат да ги променят, други няма да могат да ги променят. Дори и да не могат да ги променят. Знаете, че в такива случаи имаме такава възможност до 10 дни по решение на родители да отсъства", заяви Вълчев, цитиран от БНТ.

Материалът за матурите на 12 клас няма да бъде съкратен

Материалът за матурите на дванадесетокласниците няма да бъде съкратен, каза още министър Вълчев. Учителите са успели да го предадат в електронна среда.

Желанието и на родители, и на министерството обаче е да се продължи присъственото обучение. "Добрата педагогическа работа е в класната стая. Продължителното електронно обучение води до демотивация за учене, води до обездвижване, до натрупване на психическо напрежение. Ние сме длъжни да направим всичко възможно за максимум присъствено обучение", заяви Вълчев, който днес посети Шумен за откриването STEM кабинети по природни науки.

Вторият семестър на студентите по медицина ще започне хибридно, защото се държи на практическото обучение. Вузовете обаче ще имат самостоятелност при вземане на решенията, уточнява "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.