"Образователното министерство ще напомни на училищата да проведат родителски срещи преди началото на учебната година, за да бъде предоставена цялата необходима информация и да се отговори на всички въпроси." Това каза пред Би Ти Ви ресорният министър Красимир Вълчев.

В отговор на въпрос той уточни, че няма начин да бъдат направени тестове на всички ученици в началото на новата година и повтори, че предстои трудна година, в която и ученици, и родители ще трябва да свикнат с това, че COVID-19 е наоколо и да се съобразяват с него.

Министърът повтори данните от поръчаното от ведомството му социологическо проучване, според което преобладаващата част от родителите смятат, че децата трябва да се върнат в класните стаи и да учат дистанционно само когато е наложително.

"Наказанията за неспазване на задължителното носене на предпазни маски в училище са от забележка до преместване в друго училище, но се надявам да не се стига дотам", обясни Красимир Вълчев, като в отговор на въпрос поясни, че родителите няма да бъдат санкционирани.

Той допълни, че родители и учители заедно трябва да убедят децата да спазват правилата. Вълчев напомни, че по-голямата част от времето децата ще прeкарвдат в класните стаи, където носенето на маски не е задължително, а в междучасията е препоръчано на учителите да ги извеждат в дворовете, където също няма ограничения, съобщи "Дневник".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.