Скъпи съграждани,

Уважаеми жители на област Варна,

Приятели,

В навечерието на Възкресение Христово, денят на безкрайната Божия сила и триумф на безсмъртната Божия любов, Ви пожелавам светлина, здраве и радост във Вашите домове !

Да празнуваме заедно тържеството на Вярата, защото истинската радост на сърцето идва отнея! Вярата еизвор на красота и духовна радост, но и благодарност за надеждата и за вечността.

Нека вълшебният звън на великденските камбани докосне сърцата Ви, за да бъде Възкресение Христово чиста радост и вдъхновение за достойни и добри дела !

Светъл Великден !

Андрияна Андреева

Областен управител

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.