Кметът на община Варна Иван Портних направи оглед на новото комбинирано игрище в двора на Първа езикова гимназия. Там вече са готови зоните за футбол и баскетбол, както и площадката за фитнес на открито.

Новото модерно осветление тук ще позволява тренировки дори и в късните часове през лятото. През последната година общината изгради нови спортни площадки в 18 училищни двора, а площадки за игри - в 9 детски градини.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.