Община Суворово благоустроява центъра на града. Ще бъде обновен градският площад пред сградата на местната администрация.

Ще се оформят пространства за преминаване и отдих, ще се обособи място за обществени прояви. Ще се извърши подмяна на настилките на площада, ще има повече зелени площи, ще се изгради ново осветление, ще се подмени парковата мебел, ще се изградят тематични зони, ще има и нов фонтан.

Ремонтът се изпълнява със средства предоставени от Министерство на финансите за „Благоустрояване и основен ремонт на център гр. Суворово”, в размер на 700 000 лева и е планувано да завърши до края на календарната година.

С общински средства е подменена табелата на входа на града, която е в процес на довършване, съобщиха от местната администрация.

Снимки: Хари Касабов

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.