В Министерството на регионалното развитие и благоустройството се обсъжда предложение за отлагане с 2 години на срока за издаване на технически паспорти на сградите. Според настоящата наредба срокът е до края на идната година, съобщава БНР.

Удължаването до края на 2024-а , за да имат възможност собствениците на жилища да организират процеса на издаване на паспортите, както и да бъде създаден Фонд за подпомагане на паспортизацията. Обмисля се и диференциране в сроковете за различните по вид строежи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.