Областният управител Марио Смърков свика за понеделник среща с представители на Община Варна, Регионалната инспекция по околна среда и води и Регионалната здравна инспекция във Варна по проблема със сметопочистването и сметоизвозването и необходимостта от осуетяване на бъдещи негативни последствия за гражданите на Варна.

През последните два дни в областна администрация постъпиха сигнали за липсата на напредък при решаването на проблема, независимо от уверенията, изразени пред медиите от страна на общински служители.

По този повод вчера областният управител поиска от Община Варна информация за предприетите мерки от страна на администрацията.
Според писмото, изпратено от заместник-кмета на Община Варна Тодор Иванов, причина за възникналия проблем е аварирала сметопочистваща техника. В тази връзка вчера – 5 август са били предоставени 7 допълнителни автомобили за събиране и транспортиране на отпадъци, съобщават от пресцентъра на областната управа.

Заради слабости в работата на фирмата, с която е сключен договор за сметопочистване и сметоизвозване на територията на община Варна, за периода 6 юли – 5 август са били съставени 141 констативни протоколи за установени нередности и са наложени санкции за 117 495 лева, посочват още от Община Варна.

Целта на областния управител е да се коментира постигането на трайно решение проблема, недопускане на неговото повторно възникване, както и предотвратяване на негативни последствия за екологията и здравето на хората.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.