Областният управител професор Андрияна Андреева се срещна с кметове от малките населени места в общината, съобщи кметът на Ветрино д-р Димитър Димитров.

Имах честта да бъда домакин на срещата и да представя кметовете на Белоградец, Габърница, Доброплодно, Млада Гвардия Момчилово, Невша, Неофит Рилски, Ягнило и кметския наместник на Средно село, отбеляза той.

Транспортната свързаност между селищата в общината и към Варна, Провадия и Шумен е бил първият проблем, поставен пред областния управител.

В хода на дискусията се очертали две решения, които могат да подобрят транспортните неволи в района:

Първото: Община Ветрино да бъде вписана в Областната транспортна схема, за да може да се премине към пряко договаряне с превозвачите.

Второто решение на проблема е предложено от зам.-кметът на общината Ирина Маджарова, според която е редно с Решение на МС да бъде актуализирана националната транспортна схема. Промяната трябва да бъде обвързана със субсидиране от страна на държавата на превозвачи, които реализират транспортни услуги към населени места, до които няма достъп, както сега се прави за планинските райони.

Кметове са поставили на вниманието на областния управител и проблема със състоянието на училищните автобуси, които всеки ден извозват ученици от 9 села към СУ „Христо Ботев“ във Ветрино. Тези превозни средства вече са на по 10-15 години и разходите за ремонтите им са огромни.

Необходими са нови училищни автобуси.

Транспортните проблеми на жителите от населените места в община Ветрино и решенията, които са били обсъдени на работната среща днес ще бъдат обобщени в писмо до Областна администрация – Варна, за да може още през идните дни да се предприемат конкретни стъпки за разрешаването им.

Говорено е и за липсата на достатъчно общопрактикуващи лекари, което на практика лишава жителите на малките селища от адекватна медицинска помощ и грижа.

Решение, според проф. Андреева, може да бъде намерено по програма „Регионално развитие“, която осигурява финансиране за мобилни екипи от лекарски практики.

Наред с проблемите кметовете и кметският наместник на Средно село са представили с гордост дейността на действащите читалища в района - НЧ “Светлина—1904” с. Белоградец, читалищата в селата Млада гвардия, Момчилово, Невша и Неофит Рилски.
Възстановените църкви и джамия в Белоградец и във Ветрино, уникалният параклис в с. Ягнило, построен с доброволните дарения на местни хора, скалните манастири край Невша, за които местните разказват удивителни легенди, празниците на отделните населени места, обвързани с различни традиции и традиционни веселби ще бъдат част от съвместни проекти на местните общности с Областна администрация – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.