Заради бедствената ситуация във Варненска област бяха затворени ключови пътища, включително Варна - Добрич.

"Критична е ситуацията към момента. Знаете, че основният проблем във Варна е вятърът и снощи в следствие на тези снегонавявания имаше доста преспи, които затвориха пътищата, още е затворен пътят Варна - Добрич, надявам се до час-два да бъде отворен", каза областният управител на Варна Стоян Пасев.

Цяла вечер екипите работят. Основната задача на екипите е била да няма бедстващи хора по пътищата. В доста населени места нямаше ток през вчерашния ден. В момента само три населени места са без ток.

В момента две общини са обявили частично бедствено положение - Суворово и Долни чифлик.

Снимка: БНТ

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.