Областният управител на Варна Марио Смърков сезира прокуратурата за установено нерегламентирано ограничаване на достъпа до брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения – публична държавна собственост, разположени в района между село Кранево и кк „Златни пясъци“.

Проверка на областна администрация по сигнал на граждани, установи метална преграда, с която достъпът до буните в района, е бил ограничен.

Институциите не разполагат с информация за това кой и кога е поставил металното съоръжение, установи още проверката.

С писмо до община Аксаково е указано да бъдат изпълнени всички процедури за премахване на ограничителните съоръжения като на място да останат само предупредителните табели, поставени по искане на „Морска администрация“ – Варна.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.