Областният управител на Област с административен център Варна - Марио Смърков свика разширено заседание от представители на общините в региона, на институции и организации във връзка с подготовката и готовността да посрещнат зимния сезон 2022-2023г.

Целта бе да се предостави информация за създадената до момента организация, да се дискутират взетите превантивни мерки за свеждане до минимум на негативните последствия за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка, да се определят сроковете за отстраняването им.

В заседанието участваха представители на Областното пътно управление, на ВМС на Република България, „Пристанище Варна“ ЕАД, „Електроразпределение – Север“ АД, ОД на МВР- Варна, РДПБЗН- Варна, РЗИ - Варна, ЦСМП-Варна, РУО-Варна, РДГ-Варна и др. По време на заседанието присъстващите увериха областния управител на Област с административен център Варна Марио Смърков, че са взети всички необходими мерки, според техните правомощия и ресурси, и че имат подготовка за реагиране при влошаване на метеорологичната обстановка.

Представители на общините докладваха, че общинските щабове са актуализирани, изготвени са заповеди за работа при зимни условия, проверена е готовността на техниката, с която ще се почистват населените места, получени са списъците на болните на хемодиализа, осигурени са нафта и твърдо гориво за учебните заведения и детски градини, налични са необходимите количества сол и пясък за обработка на вътрешни площи и пътища против заледяване.

От РУО-Варна докладваха, че 10 учебни заведения на територията на област Варна са без медицинско осигуряване. Представителите на ВМС на РБ, ОД на МВР и РДПБЗН информираха за пълната готовност на служителите от съответните дирекции за подпомагане на общините и областния управител при необходимост.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.