Областният информационен център във Варна (ОИЦ) проведе информационна среща в община Вълчи дол съвместно с МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. По време на събитието бяха дискутирани възможностите за повишаване на обществената активност и бизнес инициатива на базата на успешни практики по подхода LEADER (ВОМР) от България и ЕС. Бяха представени някои от по-значимите проекти във Варненска област, които се осъществяват по европейски програми.

Присъстващите бяха запознати и с проектите, реализирани от община Вълчи дол. Тя е бенефициент по 13 проекта на обща стойност 6 446 839.62 лв. Най-голям е бюджетът на проекта „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол ” – 1 299 347 лв. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Останалите проекти на местната администрация са: „Подкрепи ме, за да успея“ (582 280.27 лв.), „Грижа за достоен и независим живот“ (487 387.21 лв.), „Активни младежи в община Вълчи дол“ (368 750.68 лв.), „Осигуряване на топъл обяд в община Вълчи дол“ (61 139.27 лв.), „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол“ (684 817.72 лв.), „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол“ (479 130 лв.), „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ (485 019.23 лв.), „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ (389 692.90 лв.), „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи до“ (92 292.48 лв.), „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“ (494 252.90 лв.), „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“ (926 264.94 лв.), „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол“ (96 465 лв.).

По време на срещата във Вълчи дол бяха представени дейностите и услугите, които предоставя ОИЦ-Варна. Присъстващите получиха и информационни материали, които издава центърът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.